Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Toepassing

  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen By Silvie en de wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van de voorwaarden zijn.

 2. Algemeen

 • 2.1.  Het beeldmateriaal op www.BySilvie.nl zijn alleen bestemd voor de eigenaar, Silvie Leurs. Bezoekers kunnen deze beelden bekijken, maar zijn niet bestemd voor consumptie.
 • 2.2.  Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik kan contact worden opgenomen met info@BySilvie.nl.  Hiervoor gelden andere bestandsformaten en tarieven.
 • 2.3.  De fotograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden, etc. tijdens een fotosessie.
 • 2.4.  De fotograaf verplicht zich de kans op storingen en fouten tijdens de reportage tot een minimum te beperken.
 • 2.5.  Ondanks de uiterste zorg die de fotograaf aan de correctheid en volledigheid van de website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.
 • 2.6.  De fotograaf behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
 • 2.7.  Instellingen, organisaties of personen die vinden dat -op de website- geplaatst beeldmateriaal op één of andere manier schade veroorzaken aan hun identiteit, kunnen zich onder vermelding van gegronde redenen, melden. De fotograaf zal deze beelden, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website
  verwijderen.
 • 2.8.  Bij gebruikmaking van de diensten van de fotograaf in welke zin dan ook, gaat de wederpartij automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 1. Offerte

 • 3.1.   Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit voortvloeit.
 • 3.2.  Het aanbod tot aangaan van een opdrachtovereenkomst door middel van een offerte vervalt na veertien dagen van rechtswege. Hierna kunnen aan deze offerte geen rechten worden ontleend.
 • 3.3.  Alle -op de offerte (en factuur) genoemde tarieven- zijn in euro’s. Tenzij anders vermeld zijn de tarieven:
 • Inclusief BTW
 • Exclusief reiskosten
 • Exclusief (eventuele) verzend- en/of parkeerkosten, tenzij anders vermeld.
 1. Overeenkomst

 • 4.1.  Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de fotograaf zich met de wederpartij verbindt om een reportage en beeldmateriaal te maken en/of te leveren.
 • 4.2.  Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de wederpartij van de offerte van de fotograaf. Deze aanvaarding dient per email te geschieden. Indien het een overeenkomst van opdracht betreft zal bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste vergoeding overeengekomen worden. Indien geen vaste vergoeding overeengekomen wordt, zal de vergoeding gebaseerd zijn op het aantal bestede uren tegen het daarvoor geldende uurtarief.
 • 4.3.  Tenzij anders overeengekomen, is de fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de fotograaf werkt om tot uitvoering van de overeenkomst te komen, inclusief modellen, stylisten en collega-fotografen. Het is niet toegestaan voor de wederpartij om op eigen initiatief een tweede fotograaf te boeken en/of te betrekken. De fotograaf heeft het recht om de boeking dan te annuleren.
 • 4.4.  Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij -om welke reden dan ook- komen dan voor rekening van de wederpartij.
 • 4.5.  Wanneer de fotograaf tijdens het uitvoeren van de afgesproken opdracht hinder ondervindt doordat andere partijen ook fotograferen, is de fotograaf niet aansprakelijk voor verminderde resultaten. Denk hierbij aan een flits van een andere camera of iemand die voor de camera komt staan.
 1. Overmacht

 • 5.1.  De fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig nakomen van haar verplichtingen als gevolg van overmacht.
 • 5.2.  Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken -voorzien of niet voorzien- waarop de fotograaf geen invloed kan uitoefenen en waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder begrepen ziekte en tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid.
 • 5.3.  In geval van overmacht kunnen de verplichtingen van de fotograaf, in overleg met de wederpartij, worden overgenomen door een collega fotograaf. Deze zal worden aangedragen door de fotograaf.
 • 5.4.  Indien de fotograaf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde deel van de diensten inclusief de
  gemaakte onkosten afzonderlijk te factureren en is wederpartij gehouden deze factuur te voldoen.
 1. Aanbetaling

 • 6.1.  Wanneer de overeenkomst tot stand is gekomen zal de wederpartij aan de fotograaf -naar aanleiding van een speciaal hiervoor opgestelde factuur- een eerste betaling verrichten binnen vijf dagen. Nadat deze factuur is voldaan, is de boeking definitief.
 • 6.2.  Indien deze betaling, om welke reden dan ook, door de wederpartij niet (tijdig) wordt verricht, behoudt de fotograaf zich het recht de boeking te annuleren of andere boekingen voor dezelfde periode aan te nemen. Zelfs indien dit leidt tot het niet meer na kunnen komen van deze verplichtingen.
 • 6.3.  Indien de overeenkomst, om welke reden dan ook, door de wederpartij wordt beëindigd heeft de wederpartij geen recht op teruggave van de aanbetalingsom, tenzij de oorzaak van deze vroegtijdige beëindiging redelijkerwijs voor rekening van de
  fotograaf dient te komen.
 1. Factuur

 • 7.1.  De betalingstermijn voor de factuur is veertien dagen, tenzij anders is vermeld.
 • 7.2.  De wederpartij zal de factuur van de fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de wederpartij niet binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijke opgave van relevante reden heeft afgewezen, zal de betrokken factuur als bindend tussen fotograaf en wederpartij gelden. Enig recht van de wederpartij op reclamatie vervalt hierdoor.
 • 7.3.  Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren dan wel op verzoek van de wederpartij, zal de wederpartij deze kosten en/of dit meerwerk aan de fotograaf verschuldigd zijn.
 • 7.4.  Indien de fotograaf bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, is de wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd. Tevens houdt de fotograaf zich het recht voor zonder nadere aankondiging de innings bevoegdheid aan een incassobureau over te dragen.
 • 7.6.  Indien de wederpartij met de betaling in gebreke is, heeft de fotograaf het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl -indien anders was overeengekomen- over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.
 • 7.7.  Geen enkel gebruik van beeldmateriaal -op welke wijze dan ook- is toegestaan, zolang de wederpartij enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet (geheel) heeft voldaan.
 1. Annuleren

 • 8.1.  Annuleren van een overeenkomst kan alleen schriftelijk of per email.
 • 8.2.  In geval van annulering van een overeenkomst door de wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakt kosten.
 • 8.3.  In geval van annulering van een overeenkomst door de wederpartij binnen twee weken voor de reportage (om welke reden dan ook), heeft de fotograaf recht op de volledige overeengekomen vergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.   
 1. Levering

 • 9.1.  De link van het gemaakte beeldmateriaal -in de vorm van een online gallery-  zal binnen drie weken nadat de factuur is voldaan worden toegestuurd aan de wederpartij via de email.
 • 9.2.  Het uiteindelijk bestelde beeldmateriaal -in de vorm van digitale bestanden- zal vervolgens binnen een week nadat de factuur is voldaan, worden geleverd via WeTransfer.com aan de wederpartij in JPG-formaat.
 • 9.3.  Een digitaal album en/of andere fotoproducten (behalve digitale bestanden zie 9.2) zullen, tenzij anders overeengekomen, binnen acht weken nadat de factuur is voldaan aan de wederpartij worden geleverd.
 • 9.4.  De fotograaf heeft het recht het beeldmateriaal naar eigen invulling te bewerken en de originele fotografische werken (RAW belanden) zullen niet aan de wederpartij worden verstrekt.
 • 9.5.  Verzonden beeldmateriaal zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij. Er kan achteraf geen beroep op de fotograaf worden wanneer de wederpartij zelf afdrukken laat maken van beelden vanaf de ontvangen digitale beeldmateriaal.
 • 9.6.  In een situatie van overmacht, waaronder uitdrukkelijk ook wordt verstaan een lange levertermijn van derden jegens de fotograaf, kan de termijn van artikel 9.3 in overleg tussen de fotograaf en de wederpartij worden verlengd.
 • 9.7.  Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.
 • 9.8.  De fotograaf is pas verplicht over te gaan tot levering wanneer de volledige betaling door de wederpartij is verricht.
 1. Ontwerp digitaal album

 • 10.1.  Een digitaal album wordt naar eigen inzicht, kunde en stijl van de fotograaf ontworpen.
 • 10.2.  De eerste opzet van het digitale album zal binnen drie weken nadat de reportage is opgeleverd, digitaal worden aangeleverd.
 • 10.3.  De wederpartij krijgt één keer de gelegenheid om wijzigingen in het ontwerp aan te brengen. Voor een groot aantal wijzigingen en/of wijzigingen op een later moment, zullen extra kosten in rekening worden gebracht.
 • 10.4.  Binnen twee weken na de -door de wederpartij doorgegeven wijzigingen in het ontwerp- zal de fotograaf een nieuw ontwerp voorleggen aan de wederpartij.
 • 10.5.  De fotograaf zal het digitale album pas laten drukken wanneer de wederpartij akkoord is met het gemaakte ontwerp.
 • 10.6.  Wanneer de fotograaf gestart is met het ontwerp van het digitale album -of wanneer deze reeds is afgerond- kan de wederpartij niet meer afzien van het digitale album.
 1. Klachten

 • 11.1.  Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van het beeldmateriaal en/of fotoproducten schriftelijk aan de fotograaf te worden medegedeeld.
 • 11.2.  De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de wederpartij zou leiden.
 • 11.3.  Wanneer de wederpartij eerst een conceptversie van het werk heeft ontvangen -en deze hiermee akkoord is gegaan- kan hij zich niet beroepen op zijn recht van non-conformiteit, tenzij de fotograaf in onevenredig mate van de conceptversie is afgeweken.
 • 11.4.  Het schriftelijk mededelen van een klacht ontslaat de wederpartij niet van zijn betalingsverplichting jegens de fotograaf.
 1. Auteursrecht

 • 12.1.  Het auteursrecht op het beeldmateriaal berust te allen tijde bij de fotograaf en zal niet worden overgedragen.
 • 12.2.  Het beeldmateriaal mag door de wederpartij slechts worden gebruikt binnen de privésfeer en op social media worden gedeeld in de beperkte kring van familie en vrienden, hierbij dient te allen tijde de naam van de fotograaf te worden vermeld.  Het is niet toegestaan om beeldmateriaal voor commerciële of non-profit bedrijven te
  gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media zonder toestemming van de fotograaf.
 • 12.3.  Het is niet toegestaan om ontvangen digitale beelden (zowel lage als hoge resolutie) op het internet te plaatsen in een andere bewerking (zoals instagram filters) of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door de fotograaf.
 • 12.4.  Toestemming voor publicatie of verveelvoudiging door de wederpartij van beeldmateriaal wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de fotograaf is omschreven.
 • 12.5.  Tenzij anders overeengekomen, is de wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.
 • 12.6.  De wederpartij geeft de fotograaf toestemming om de gemaakte beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden op internet (zoals blog/portfolio/social media), in drukwerk (zoals flyers) en wellicht fotowedstrijden. De wederpartij ontvangt hiervoor geen vergoeding. Hiervoor zal de fotograaf niet steeds opnieuw toestemming vragen aan de wederpartij als deze al gegeven is. Indien de wederpartij uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte beelden worden gebruikt voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient dit vooraf per email kenbaar gemaakt te worden. De fotograaf laat deze toestemming schriftelijk vastleggen op het online bevestigingsformulier bij een definitieve boeking.
 1. Inbreuk op auteursrecht

 • 13.1.  Elk gebruik van beeldmateriaal dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.
 • 13.2.  Bij inbreuk komt de fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
 1. Naamsvermelding

 • 14.1.  De naam van de fotograaf dient duidelijk bij beeldmateriaal te worden vermeld.
 • 14.2.  Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
 • 14.3.  Wanneer de wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het beeldmateriaal te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de fotograaf op deze reproducties wordt aangebracht.
 1. Persoonlijkheidsrechten

 • 15.1.  De wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van beeldmateriaal te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf in acht.
 • 15.2.  Bij schending van bedoelde persoonlijkheidsrechten komt de fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
 1. Rechten van derden

 • 16.1.  De wederpartij die beeldmateriaal openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerde en/of andere rechthebbenden. De wederpartij vrijwaart de fotograaf van alle aanspraken te dier zake.
 • 16.2.  De fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.
 1. Aansprakelijkheid Fotograaf

 • 17.1.  De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld aan de zijde van de fotograaf of door haar ingeschakelde personen.
 • 17.2.  De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
 1. Slotbepalingen

 • 18.1.  Op alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 • 18.2.  In eerste instantie zullen geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 • 18.3.  De fotograaf heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking één maand na het bekend maken ervan aan de wederpartij. Indien de wederpartij de gewijzigde voorwaarden niet wenst te aanvaarden, heeft deze het recht de overeenkomst en al hetgeen deze Algemene Voorwaarden op toepasselijk is met een opzegtermijn van één maand te beëindigen.
 1. Faillissement

 • Zowel de fotograaf als de wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in het geval van faillissement van de andere partij.
 1. Specifieke voorwaarden geboortereportage

 • 20.1.  De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het tijdig telefonisch contact opnemen met de fotograaf zodra de geboorte zich aankondigt (wanneer de vliezen breken of de weeën beginnen) op telefoonnummer +31 (0)614358929.
 • 20.2.  De wederpartij houdt de fotograaf op de hoogte van de ontwikkelingen, telefonisch of via WhatsApp.
 • 20.3.  De fotograaf zal alles doen wat in haar macht ligt om, nadat de wederpartij haar op de hoogte heeft gebracht conform artikel 20.1, op tijd ter plaatse te zijn om de geboorte te fotograferen. In het geval zij te laat is in het geval van overmacht en de baby al geboren is, verplicht zij zich om zo veel mogelijk van de geplande geboortereportage vast te leggen.
 • 20.4.  In het geval de wederpartij beeldmateriaal wil gebruiken voor het geboortekaartje, zal de fotograaf hiervoor minimaal één en maximaal vijf beelden selecteren en deze binnen 24 uur na de geboorte via WeTransfer.com toesturen.
 • 20.5.  De fotograaf verplicht zich om binnen acht weken -uitgezonderd in geval van overmacht- na de geboorte het geselecteerde beeldmateriaal (aan de wederpartij) via WeTransfer.com te versturen. In het geval er toestemming is verleend voor een blog publicatie, zal deze vooraf beveiligd zijn met een wachtwoord en alleen voor de wederpartij te bekijken zijn. Na goedkeuring en eventuele wijzigingen in tekst en/of beeld, zal deze blog worden gepubliceerd (zie ook 20.10)
 • 20.6.  De fotograaf verplicht zich de wederpartij vooraf toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal voor grotere publicaties zoals tijdschriften, kranten of tv. Het is de fotogaaf toegestaan om, hetzij in overleg, minimaal tien beelden van de gehele geboortereportage te gebruiken voor publiciteit zoals website, social media, flyers, folders, visitekaartjes etc. tenzij anders is overeengekomen (zie 20.10).
 • 20.7.  De wederpartij mag verwachten dat de fotograaf maximaal 45 minuten nodig heeft om naar de overeengekomen plaats van de geboorte te komen. Hierbij is geen rekening gehouden met de geschatte reistijd. Deze geschatte reistijd dient de wederpartij hierbij op te tellen en mee te nemen in de keuze om de fotograaf te boeken als hun geboortefotograaf. Ook dient hier rekening mee gehouden worden in de keuze om tijd contact op te nemen met de fotograaf wanneer de bevalling zich aankondigt.
 • 20.8.  Indien de fotograaf verwijtbaar te laat is (en er niet is gekozen voor een back up fotograaf) en de baby is al geboren, zal het overeengekomen bedrag worden gereduceerd tot de aanbetalingsom (zie 6.1). Alle andere gebeurtenissen die tot gevolg hebben dat de geboorte niet of niet volledig gefotografeerd kan worden, zijn voor rekening en risico van de wederpartij zodat het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd blijft.
 • 20.9.  Indien de fotograaf helemaal niet bij de geboorte kan zijn door bijvoorbeeld ziekte, twee geboortes tegelijk of andere onvoorziene omstandigheden, dan zal het gehele bedrag gerestitueerd worden. Dit is niet van toepassing wanneer de wederpartij heeft gekozen voor een back-up fotograaf die de reportage volgens afspraak overneemt. De fotograaf werkt hierin samen met een vaste back-up fotograaf. Wanneer deze verhinderd is, zal er een back-up fotograaf worden gekozen uit de beroepsvereniging voor geboortefotografen Geboortefotografen.com. De wederpartij kan hiervoor een voorkeur aandragen, waar de fotograaf zo goed als mogelijk rekening mee houd.
 • 20.10.  Wanneer de wederpartij geen toestemming geeft voor publicatie op de website, met uitzondering van twee beelden in overleg, dienen zij dit met de fotograaf te communiceren. Publicatie gaat altijd in overleg en alleen met toestemming van ouders en -indien van toepassing- medisch personeel.
 • 20.11. Wanneer de wederpartij zelf beelden van de geboorte wil delen op social media, dient men rekening te houden met de privacy van medisch personeel. Deze beelden mogen absoluut niet online geplaatst worden zonder toestemming van het betreffende medisch personeel.
 • 20.12.  Wanneer de fotograaf langer dan twaalf uur aanwezig is bij de geboorte, kan deze een back-up fotograaf inschakelen om de kwaliteit van de gehele reportage te kunnen waarborgen.